O nás

Polytechnická – technická výuka byla dlouhodobě opomíjena a kvalita polytechnického vzdělávání na základních školách je smutná. Její výuce se téměř nikdo nevěnoval. Kvalitní materiály a metodika obtížně dostupné nebo vůbec. Naučit se nové 3D technologie a zařadit je do výuky bylo velice časově náročné a často bez zpětné vazby.

Tvrzení, že není časový prostor ve výuce, podle našich zkušeností s výukou, a právě na základních školách, není pravdivé. Jde o obsah a chuť změny, přístup k výuce a vzdělávání. Při využití šablon I a II a DUM se naučit novým moderním přístupům a formám vzdělávání. Vytvořit si vlastní projekty a moderní technologie zařadit do ŠVP zcela v souladu s RVP. Učit děti pro budoucno.

Po dlouholetých zkušenostech se začleňování a výukou 3D technologií na středních a vysokých školách jsme založili EDU poradenství a specializujeme se na polytechnickou – technickou výuku právě pro základní školy a na základních školách.
Naši lektoři a garanti jsou zkušení pedagogové s dlouholetou praxí, kteří mají dlouholeté zkušenosti se začleňováním nových technologií do výuky a výukou.

Cílem našeho vzdělání DVPP jsou komplexní služby pro vyučujícího. Naučím se – vyberu si téma – učím.

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“
Albert Einstein

Vysvětlivky zkratek a pojmů

RVP

Vzdělávací oblasti stanovené RVP ZV

jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory.

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
 • Matematika a její aplikace – Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie – Informační a komunikační technologie
 • Člověk a jeho svět – Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost – Dějepis, Občanská výchova
 • Člověk a příroda – Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
 • Umění a kultura – Hudební výchova, Výtvarná výchova
 • Člověk a zdraví – Tělesná výchova, Rodinná výchova
 • Člověk a svět práce – Člověk a svět práce
ŠVP

školní vzdělávací program – základní dokument, podle něhož škola učí.

Možnosti ŠVP

Učitelé mohou:

 • profilovat svoji školu a tím ji odlišit od jiných škol
 • formulovat vlastní představy o podobě vzdělávání na své škole
 • odbourat zbytečné duplicity v obsahu učiva
 • lépe spolupracovat při mezioborovém vzdělávání
 • posílit týmového ducha
 • pedagogického sboru
 • učit kreativně

Žáci a rodiče:

 • si mohou vybrat školu, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům
 • se budou vzdělávat efektivněji